Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 6 Semester 2

Kunci Jawaban Bahasa Sunda Kelas 6 Semester 2

Pembahasan Lengkap

Bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa daerah yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Mata pelajaran bahasa Sunda bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan berbahasa Sunda yang baik dan benar.

Pada semester 2, siswa kelas 6 akan mempelajari berbagai materi bahasa Sunda, mulai dari tata bahasa, sastra, hingga budaya Sunda. Untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi-materi tersebut, guru biasanya akan memberikan soal-soal ujian.

Kunci jawaban bahasa Sunda kelas 6 semester 2 dapat menjadi panduan bagi siswa dalam belajar dan mempersiapkan diri menghadapi ujian. Kunci jawaban ini juga dapat digunakan oleh guru untuk mengoreksi hasil ujian siswa.

Berikut ini adalah pembahasan lengkap tentang kunci jawaban bahasa Sunda kelas 6 semester 2:

Materi Tata Bahasa

Pada materi tata bahasa, siswa kelas 6 akan mempelajari berbagai materi, mulai dari:

 • Kata ganti
 • Kata kerja
 • Kata sifat
 • Kata keterangan
 • Kalimat
 • Majas

Berikut ini adalah contoh soal tata bahasa bahasa Sunda kelas 6 semester 2 beserta kunci jawabannya:

Soal:

 • Kecap ganti anu ngarujuk ka jalma anu ngagunakeun kecap ganti disebutna . . . .
 • (A) kecap ganti silih ganti
 • (B) kecap ganti diri
 • (C) kecap ganti sasama
 • (D) kecap ganti umum

Kunci Jawaban:

(B) kecap ganti diri

Penjelasan:

Kecap ganti anu ngarujuk ka jalma anu ngagunakeun kecap ganti disebutna kecap ganti diri. Contoh kecap ganti diri: kuring, anjeun, manéhna, urang.

Materi Sastra

Pada materi sastra, siswa kelas 6 akan mempelajari berbagai materi, mulai dari:

 • Puisi
 • Prosa
 • Drama

Berikut ini adalah contoh soal sastra bahasa Sunda kelas 6 semester 2 beserta kunci jawabannya:

Soal:

 • Karya sastra anu caritana dicaritakeun sacara lancaran disebutna . . . .
 • (A) puisi
 • (B) prosa
 • (C) drama
 • (D) dongeng

Kunci Jawaban:

(B) prosa

Penjelasan:

Karya sastra anu caritana dicaritakeun sacara lancaran disebutna prosa. Contoh prosa: carpon, novel, carita pondok, sajak, téks drama, dll.

Materi Budaya Sunda

Pada materi budaya Sunda, siswa kelas 6 akan mempelajari berbagai materi, mulai dari:

 • Upacara adat
 • Kesenian
 • Pakaian adat
 • Makanan khas

Berikut ini adalah contoh soal budaya Sunda kelas 6 semester 2 beserta kunci jawabannya:

Soal:

 • Upacara adat anu dilakukeun pikeun ngahormatan ka leluhur disebutna . . . .
 • (A) hajatan
 • (B) upacara adat
 • (C) upacara adat perkawinan
 • (D) upacara adat panen

Kunci Jawaban:

(B) upacara adat

Penjelasan:

Upacara adat anu dilakukeun pikeun ngahormatan ka leluhur disebutna upacara adat. Contoh upacara adat: upacara adat ngarak panganten, upacara adat boboran sunat, upacara adat ngababatang, dll.

Kesimpulan

Kunci jawaban bahasa Sunda kelas 6 semester 2 dapat menjadi panduan bagi siswa dalam belajar dan mempersiapkan diri menghadapi ujian. Kunci jawaban ini juga dapat digunakan oleh guru untuk mengoreksi hasil ujian siswa.

Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi siswa dan guru kelas 6.